Optagelse HHX

For at kunne gøre krav på optagelse på HHX skal du være anset for uddannelsesparat i forhold til en gymnasial ungdomsuddannelse. Det vil sige, at du skal have de faglige, personlige og sociale forudsætninger, som er nødvendige for at du kan gennemføre en gymnasial ungdomsuddannelse.

Du skal desuden opfylde følgende betingelser

  • Du skal have afsluttet 9. klasse i folkeskolen eller have gennemført en undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse.
  • Du skal have søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 9. eller 10. klasse.
  • Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver, herunder en prøve i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk), hvis du har haft faget som tilbudsfag/valgfag, og hvis prøven er blevet udtrukket.
  • Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk).

Opfylder du ikke ovenstående betingelser, kan du indstilles til en optagelsesprøve, der finder sted i maj måned.

Optagelsesprøven er en elektronisk test i fagene dansk, engelsk, matematik og 2. fremmedsprog. Testen har en varighed af ca. 20 min. pr. fag.

Umiddelbart efter testen vil en uddannelses- og erhvervsvejleder gennemføre en samtale med dig, hvor I vil drøfte testens resultater, og på baggrund heraf dine muligheder for at blive optaget på HHX.

Søger du om optagelse på HHX i umiddelbar forlængelse af 9. eller 10. klasse, skal du via din folkeskole søge om optagelse på www.optagelse.dk.

Sker det ikke i umiddelbar forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan du få et ansøgningsskema ved henvendelse til Det Blå Gymnasium eller selv udskrive det fra www.optagelse.dk.