Studie- & ordensregler 2016-2017

Disse studie- og ordensregler skal sikre et godt undervisningsmiljø på Skolen. Det er elevens pligt at følge studie- og ordensreglerne, og det er en betingelse for at få SU, at eleven er studieaktiv. Læs studie- og ordensreglerne her:

Almindelig orden og samvær

Det forudsættes naturligvis, at eleven følger almindelige regler for god opførsel, både når eleven er på skolen, og når eleven repræsenterer skolen i forskellige sammenhænge.

Rygning, snus, skrå m.m.

På baggrund af rygeloven er skolen med tilhørende udearealer (hele uddannelsescentret) totalt røgfrit område inklusiv e-cigaretter, snus, skrå etc. Det gælder hele døgnet og der kan ikke dispenseres fra loven.

Alkohol og euforiserende stoffer

Det er ikke tilladt at indtage alkohol i skoletiden, medmindre der er givet særlig tilladelse hertil i forbindelse med fester, fredagscafé og lignende. På studieture gælder der særlige regler - du finder reglerne for studieture her

Alkohol og euforiserende stoffer må ikke findes på skolens område. Det er ikke tilladt at møde op til undervisningen eller andre undervisningsrelaterede aktiviteter på skolen i påvirket tilstand.

Overtrædelse af ovenstående kan medføre øjeblikkelig bortvisning og anmeldes jf. dansk lovgivning.

Fester

Der må ikke udskænkes alkohol til elever under 18 år. Hvis man udviser upassende og voldelig adfærd vil man blive udelukket fra den næste fest. I grovere eller gentagende tilfælde vil man blive udelukket fra skolens fester i resten af studietiden.

Ordensreglement for skolefester:

 • Festdeltagerne skal respektere og efterkomme beskeder fra dørmænd og festansvarlige lærere. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning.
 • Hvis afspærringen til rygeareal eller andre afspærringer ikke respekteres medfører det bortvisning fra festen.
 • Enhver form for vold vil af dørmændene blive anmeldt til politiet og medføre karantæne til næste fest.
 • Hærværk mod skolens ejendom (indendørs og udendørs) medfører bortvisning fra festen, karantæne til næste fest og efterfølgende erstatningsansvar.
 • Alt udefrakommende alkohol bliver konfiskeret af dørmændene.
 • Der må ikke medbringes drikkevarer på dansegulvet.
 • Såfremt man mister sit armbånd skal en ansvarlig lærer eller dørmand kontaktes.
 • Der bliver ikke solgt stærke alkoholiske drikke (over 15 % alc.)

IT-regler

Vi forventer, at elever opfører sig ”pænt”, når de er i kontakt med andre via internettet, man må ikke mobbe eller true andre.
Vi forbeholder os ret til at registrere dig ved skolestart, da vi følger mængden af data-trafik på netværket, dette er kun for at sikre at alle kan opretholde et godt arbejdsmiljø.
Ved manglende tilbagelevering af lånt udstyr, vil man blive opkrævet betaling der svarer til enhedens nyanskaffelsesværdi. Forlængerledning ud over klassens kabeltromle skal medbringes af eleven selv.

Der gælder følgende IT-regler på skolen:

 • Man må ikke skaffe sig adgang til andre systemer, og der må ikke down/uploades piratkopier af spil, musik, film, software m.m. jf. gældende lovgivning.
 • Da skolen stiller net til rådighed for studieaktivitet tillades brug af uhensigtsmæssig adfærd ikke. Fx brug af programmerne Bittorrent og Vuze.

Overtrædelse af IT-reglerne medfører indberetning efter gældende lovgivning samt sanktioner svarende til overtrædelse af skolens almindelige regler for orden og samvær.

Lokaler

Den enkelte elev er medansvarlig for et godt miljø i klasselokalet. Dvs. at eleven sørger for at holde orden i lokalet. Når lokalet forlades, skal alt affald være lagt i affalds- og papirspand (grønne spande til genbrug), og stolene skal være sat op. Indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i klasselokalet med undtagelse af frugt/grønt og vand i flaske.

I kantinen, hvor mad og drikke skal indtages, stiller eleven brugt service på de dertil indrettede vogne og smider affald i affaldscontainerne.

Eleven er ansvarlig for egne handlinger og vil dermed være omfattet af de almindelige erstatningsregler. Skolen vil ikke kunne drages til ansvar for handlinger, der er begået af eleven og dennes kammerater, med mindre skaden skyldes manglende instruktion fra skolens side.

Almen orden og samvær - Sanktioner 

Overtrædelse af skolens regler for almindelig orden og samvær kan medføre sanktioner. I første omgang modtager eleven en advarsel, hvorefter følgende sanktioner kan tages i brug:

 • Udelukkelse fra konkrete arrangementer/aktiviteter.
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisningen, hvor eleven registreres som fraværende.
 • Bortvisning i særligt grove tilfælde.

Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen

Mødepligt

Er eleven forhindret i at møde til undervisningen, skal eleven ringe til skolens administration (tlf.nr. 64 71 16 22) senest i tidsrummet kl. 7.45-8.30 med angivelse af årsagen til fraværet. Derudover skal eleven selv registrere årsagen til fraværet i Lectio.

Lærerne foretager fraværsregistrering ved starten af hver lektion, og elever der kommer inden halvdelen af lektionen er afviklet, kan blive påført op til 50 % fravær. Kommer man senere end det, kan man blive påført op til 100 % fravær.

Eleven kan gøre indsigelse mod registreret fravær. Det er elevens ansvar at påvise i hvilke lektioner, der er ført uretmæssigt fravær.

Alle former for fravær er ulovligt fravær med undtagelse af deltagelse i skolens udvalgsarbejde samt session. Eleven har pligt til at meddele planlagt fravær til administrationen inden fraværet indtræder. Er elevens fravær forårsaget af længerevarende eller hyppig sygdom, kan eleven afkræves en lægeerklæring for egen regning.

I forbindelse med fravær er det elevens ansvar at orientere sig om det faglige indhold i undervisningen. I forbindelse med interne prøver, årsprøver og eksaminer er eneste acceptable årsag til fravær sygdom, der skal dokumenteres med en lægeerklæring. Lægeerklæringen er for egen regning.

Eleven har pligt til at deltage aktivt i undervisningen, hvilket indebærer, at:

 • Eleven møder rettidigt til undervisningen (klasseundervisning og fællesarrangementer).
 • Eleven er aktiv i undervisningen.
 • Eleven deltager i interne prøver, årsprøver, eksaminer og lignende.
 • Eleven deltager i ekskursioner og studieture med en deltagerbetaling, der alene vedrører forplejning (max. 80 kr. pr. døgn pr. deltager).
 • Eleven deltager i virtuel undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen.
 • Eleven deltager i andre undervisningsrelaterede aktiviteter.

Fraværsopfølgning og sanktioner

Skolens administration følger løbende med i elevens fravær. Overstiger elevens samlede fravær 10 % træder følgende procedure i kraft:

 • 1. Hver anden uge følges der op på den enkelte elevs fravær af UE og administrationen. Elever med fravær på mere end 10 % og elever med pludselig negativ udvikling kontaktes af deres mentor (HHX) / kontaktlærer (EUD/EUX) efter henvisning fra UE og administrationen.
 • 2. Ved UE og administrationens næste møde følges der op på elevens fraværsudvikling. Er der fortsat negativ udvikling at spore, gives der en skriftlig advarsel. Er eleven under 18 år involveres forældrene. Denne første 1. advarsel gælder 4 ugers undervisning frem.
 • 3. Fortsættes den negative udvikling efter 1. skriftlige advarsel frameldes SU og 2. skriftlig advarsel udstedes. 2. advarsel gælder 4 ugers undervisning frem.
 • 4. Er der fortsat negativ udvikling efter 2. skriftlig advarsel udmeldes eleven på baggrund af dennes studieinaktivitet.

Hvis skolen skønner, at en elev ikke kan betegnes som studieaktiv, kan skolen som nævnt ovenfor afmelde elevens SU. Eleven kan tidligst søge SU igen, når eleven har deltaget aktivt i undervisningen i mindst 4 uger efter afmelding af SU.

Har en hhx-elev meget fravær i et enkelt fag, kan eleven henvises til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin. Eleven kan også fortabe retten til at blive indstillet til prøve i de pågældende fag, hvis skolen skønner, at eleven er nødt til at følge undervisningen i faget på ny, før eleven aflægger prøve i det følgende skoleår.

Skriftligt arbejde

I løbet af skoleåret skal der afleveres en række skriftlige opgaver på fastsatte afleveringstidspunkter. Eleven er forpligtet til at aflevere disse skriftlige opgaver rettidigt, og opgaverne skal kvalitativt og kvantitativt følge de krav, der er fastsat for de stillede opgaver. Hvis opgaven ikke lever op til faglærerens krav om kvalitet og kvantitet, kan faglæreren forlange en ny aflevering, før opgaven vil kunne accepteres som afleveret.

Den enkelte faglærer vil løbende registrere elevens afleveringer. Manglende aflevering af skriftlige opgaver betragtes som manglende studieaktivitet og kan medføre skriftlig advarsel.

Plagiat

Eleven har pligt til at udarbejde de skriftlige opgaver selvstændigt. Plagiat, dvs. at opgaven er en afskrift efter en anden opgave (under foregivende af at være en opgave, der er udarbejdet selvstændigt), tillades ikke. Anvendes der citater i opgaven, skal kilden, hvorfra citatet stammer, altid være angivet.

Ved almindelige afleveringsopgaver, der indgår som grundlag for karaktergivningen i faget, vil opgaven i tilfælde af plagiat, uanset omfanget, blive registreret som ikke afleveret. Dette gælder både for den elev, der videregiver og afskriver opgaven. Afleverer eleven senere end det fastsatte tidspunkt uden forudgående aftale med faglæreren, har eleven ikke krav på en evaluering af opgaven.

Konstaterer skolen snyd eller forsøg herpå ved interne prøver, årsprøver og lignende, gives der karakteren -3. I tilfælde af plagiat orienteres uddannelseslederen.

Ved plagiat i hele eller dele af opgaver, der skal benyttes i en eksamenssammenhæng, kan eleven som hovedregel ikke indstilles til eksamen. Eleven modtager en skriftlig advarsel, der kan medføre bortvisning fra skolen i resten af skoleåret med den konsekvens, at eleven skal gå det pågældende skoleår om.

Oprykning til næste klassetrin på HHX

Eleven kan kun oprykkes til næste klassetrin, hvis skolen ved skoleårets afslutning vurderer, at elevens standpunkt og udbytte af undervisningen er tilstrækkelig.

Eleven har krav på oprykning, hvis:

 • 1. Eleven har 02 eller derover i vægtet gennemsnit af de karakterer, der er opnået ved skoleårets afslutning.
 • 2. Eleven har aflagt de krævede prøver, herunder interne prøver og årsprøver samt afleveret større skriftlige arbejder med ubetinget afleveringspligt.

Eleven kan nægtes oprykning, hvis:

 • 1. Eleven har under 02 i vægtet gennemsnit af de karakterer, der er opnået ved skoleårets afslutning.
 • 2. Det vurderes, at elevens udbytte af den gennemførte undervisning ikke har været tilstrækkeligt.
 • 3. Eleven er udeblevet fra årsprøver eller eksamen og udeblivelsen ikke skyldes sygdom, der kan dokumenteres med en lægeerklæring.

I vurderingen af elevens udbytte af undervisningen kan indgå elevens fraværsprocent og eventuelle manglende skriftlige afleveringer. 

Før den endelige beslutning om ikke at rykke eleven ét klassetrin op, skal eleven have mulighed for at udtale sig. Eleven har ret til at gå et skoleår om én gang. Er eleven 3. års elev, kan eleven henvises til at være selvstuderende.

Selvstuderende på HHX

Hvis eleven har for højt fravær og/eller ikke har afleveret et tilstrækkeligt antal skriftlige opgaver, kan skolen henvise eleven til at være selvstuderende. Dvs. at eleven skal aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år.

Der gives ikke afsluttende standpunktskarakterer, og afsluttende standpunktskarakterer fra tidligere år bortfalder. En betingelse for at gå til eksamen som selvstuderende er, at eleven har udarbejdet rapporter mv. i det omfang, som kræves efter regler om prøve i de enkelte fag.

Klagemuligheder

Eleven kan klage over skolens afgørelse senest 2 uger, efter at afgørelsen er blevet meddelt. Klagen skal indgives skriftligt til skolens leder, der videresender klagen til Undervisningsministeriet sammen med skolens egen udtalelse. Før klagen videresendes, får eleven mulighed for at give skriftlige kommentarer til skolens udtalelse. Kommentarerne vedlægges klagen.